Όροι & Προϋποθέσεις

1. Παρεχόμενες υπηρεσίες διαδικτυακού τόπου

1.1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από την εταιρία LIA MANJOROU ΙΚΕ, εφεξής η “Εταιρία”) προκειμένου να παράσχει άμεση ενημέρωση για τα παραγόμενα προϊόντα της, δίνοντας την δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακή παραγγελία τους καθώς και διαδραστική επικοινωνία των επισκεπτών με την Εταιρία, μέσα από τον σχολιασμό και την εκδήλωση της προτίμησής τους σε συγκεκριμένα είδη, αξιοποιώντας εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας liamanjorou.com αποτελούν δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει η Εταιρία κατά την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της Εταιρίας σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρίας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόνων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Ο χρήστης που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση της νομοθεσίας.

1.2. Πρόσβαση, περιήγηση και αλληλεπίδραση στο διαδικτυακό τόπο

1.2.1. Στον επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις ιστοσελίδες μας και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν αφορά την είσοδο σε πτυχές των ιστοσελίδων που καλύπτονται από το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ο πηγαίος κώδικας και γενικά σε κάθε δεδομένο του διαδικτυακού τόπου το οποίο δεν είναι προσβάσιμο με την συνήθη διαδικασια πλοήγησης (browsing). Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου του διαδικτυακού τόπου και των συστατικών του στοιχείων και επιβάλλει την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης, ιδίως των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της εταιρίας. Η άδεια δεν περιλαμβάνει δέσμευση της εταιρίας όσον αφορά την ορθή χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε άλλες εταιρίες και εφαρμογές τους βρίσκονται αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο.

1.2.2. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, στα τεχνικώς επιτρεπόμενα πεδία, να παρέμβει, εκφράζοντας τη γνώμη του για αναρτημένα στοιχεία, μέσω της εφαρμογής “Like”/ “Moυ αρέσει” που παρέχεται για τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης “facebook και instagram”. Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής, η οποία συνεπάγεται μεταξύ άλλων και παρουσίαση επισήμανσης στο προφίλ του χρήστη στα “facebook και instagram” ότι δήλωσε “Like” στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της εταιρίας.

1.2.3. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου που διαθέτει λογαριασμούς σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί αναρτημένα στοιχεία, μέσω των εφαρμογών διαμοίρασης (“share”). Επίσης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να μεταφέρει σχετικά στοιχεία σε υπηρεσίες διαδικτυακής ανταλλαγής μηνυμάτων (“messenger services”), μέσω των αυτοματοποιημένων εφαρμογών που βρίσκονται προσαρμοσμένες στις αντίστοιχες αναρτήσεις. Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της εταιρίας.

1.2.4. O επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ηλικίας του να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της Εταιρίας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους.

1.2.5. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς που διεξάγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου, τηρώντας τους επί μέρους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του εκάστοτε διαγωνισμού.

1.3. Παραγγελία προϊόντων – υπηρεσία ηλεκτρονικού καταστήματος

1.3.1. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τους ορισμούς του Ελληνικού Αστικού Κώδικα έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διατιθέμενα προς πώληση εξ αποστάσεως προϊόντα που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία παραγγελίας που έχει αναπτυχθεί στις επιμέρους ιστοσελίδες.

1.4. Επικοινωνία με την εταιρία

1.4.1. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα “Επικοινωνία”.

1.5. Φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας

1.5.1. Η Εταιρεία είναι Φορέας παροχής των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχονται δια του Ονόματος Χώρου Διαδικτύου και της ιστοσελίδας www.liamanjorou.com, κατά την έννοια που οι όροι αυτοί προσδιορίζονται από το π.δ. 131/2003 (“Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)”, ΦΕΚ 116/Α/16.5.2003). Η ιδιότητα αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των όρων χρήσης άλλων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, όπως οι εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται από τον Διαδικτυακό Τόπο, οι οποίες διέπονται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης των εταιριών αυτών.

1.5.2. Ως προς το περιεχόμενο που επηρεάζουν οι χρήστες του Διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας εφαρμογές άλλων εταιριών (όπως η εφαρμογή “Like/Μου αρέσει” της facebook.com και instagram), ο Φορέας δεν φέρει ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης, επειδή δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης, δεν επιλέγει τον αποδέκτη και δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων. Ο Φορέας έχει συγκροτήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταγγελία παράνομων ενεργειών που θα μπορούσαν να τελεστούν μέσω της ιστοσελίδας (πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, προβλητικού περιεχομένου) και δεσμεύεται να τηρήσει απαρέγκλιτα αυτές τις διαδικασίες, μεριμνώντας για την συμμόρφωση της ιστοσελίδας με την κείμενη νομοθεσία.

1.5.3. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής γενικών πληροφοριών, κατά το άρθρο 4 του π.δ. 131/2003, ο Φορέας ενημερώνει:
(α) η πλήρης επωνυμία του είναι “LIA MANJOROU IKE”
(β) η γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο Φορέας είναι εγκατεστημένος είναι: Λεωφόρος Ιωνίας 17, Αθήνα, Άλιμος, 17456, Ελλάδα
(γ) στοιχεία επικοινωνίας είναι: [email protected]

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ της LIA MANTZOROU I.K.E. και των χρηστών του διαδικτύου μας. Χρησιμοποιώντας ή μεταβαίνοντας ή επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο www.liamanjorou.com, συμφωνείτε ή/και επιβεβαιώνετε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν αντιτίθεστε σε οτιδήποτε στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή στην Πολιτική Απορρήτου μας, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας

Ορισμοί

Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:

 • «περιεχόμενο»: οι πληροφορίες που δημοσιεύουμε ή δημοσιεύετε στο www.liamanjorou.com, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με εσάς
 • «liamanjorou.com»: LIA MANJOROU IKE, Εγγεγραμμένη εταιρεία στην Ελλάδα, με Αριθμό Μητρώου Εταιρείας: 143593501000
 • «ο ιστότοπός μας»: η παρουσία μας στο Διαδίκτυο
 • «μας», «εμείς» και «εμάς» αναφερόμαστε στο site www.liamanjorou.com και, κατά περίπτωση, στους υπαλλήλους, στις συνδεδεμένες εταιρείες και στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της·
 • «προϊόντα»: τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες που παρέχονται από το www.liamnjorou.com συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, της επιλογής προϊόντων μόδας, αξεσουάρ και σχεδίων που παρέχονται για λογαριασμό μιας σειράς ανεξάρτητων εμπορικών σημάτων
 • «χρήση»: η χρήση, αντιγραφή, δημόσια εκτέλεση ή προβολή, διανομή, τροποποίηση, μετάφραση και δημιουργία παράγωγων έργων
 • «χρήστης»: κάθε χρήστης του ιστότοπού μας
 • «εσείς» και «σας» περιλαμβάνουν οποιονδήποτε χρήστη του ιστότοπού μας
 • «δικτυακός τόπος»: www.liamanjorou.com

Παραγγελίες & Πληρωμές

Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή και διαθεσιμότητα. Τα αντικείμενα στην ιστοσελίδα μας, είναι διαθέσιμα για παραγγελία και παράδοση. Μόλις λάβουμε την πληρωμή του συνόλου της τιμής για τα αντικείμενα της παραγγελίας, θεωρείται αποδεκτή η παραγγελία σας. Μόλις ληφθεί η πληρωμή από εμάς, θα επιβεβαιώσουμε ότι η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε στη φόρμα παραγγελίας σας. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η παραγγελία μπορεί να απορριφθεί κατά την κρίση μας ή εάν δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε την αποστολή για οποιονδήποτε λόγο. Εάν η παραγγελία σας απορριφθεί ή το προϊόν σας καταστεί μη διαθέσιμο, επικοινωνούμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε και θα σας προσφερθεί πλήρης επιστροφή χρημάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην δεχτούμε την παραγγελία σας ή να αρνηθούμε να επεξεργαστούμε μια συναλλαγή ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας. Η αποδοχή της παραγγελίας σας δημιουργεί μια νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ εσάς και εμάς (εκ μέρους του πωλητή) σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Τα στοιχεία σας

Παρέχοντας σε εμας τα στοιχεία σας για να κάνετε μια αγορά, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι:

Θα μας παρέχετε αληθείς προσωπικές πληροφορίες για εσάς και θα διατηρήσετε αυτές τις πληροφορίες ακριβείς. Επιπλέον, δεν θα δημιουργήσετε λογαριασμό για κανέναν άλλο εκτός από εσάς χωρίς άδεια και δεν θα μοιραστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας με κανέναν άλλο ή δεν θα προβείτε σε καμία κίνηση η οποία θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας,

Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε για οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις μέσω e-mail στο [email protected]

Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές που καταβάλλονται για τα αγαθά μιας παραγγελίας ορίζονται στην ιστοσελίδα μας. Εάν αποτύχετε ανά πάσα στιγμή να καλύψετε τυχόν χρεώσεις που οφείλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ενδέχεται, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας, να αρνηθούμε να σας παρέχουμε τα αγαθά. Δεν χρειάζεται να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχουμε ήδη στείλει επιβεβαίωση πώλησης. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, μερικές φορές τα προϊόντα μας μπορεί να τιμολογούνται εσφαλμένα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας στην τιμή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για οδηγίες πριν από την παράδοση ή θα απορρίψουμε την παραγγελία σας και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Παρέχουμε εργαλεία παγκόσμιων πληρωμών ή/και PayPal για την επεξεργασία πληρωμών μέσω της ιστοσελίδας μας, χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη για την εγγύηση της υπηρεσία τους.

Φόροι

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσουμε σαφές εάν οι αναγραφόμενες τιμές για τα αντικείμενα που διατίθενται μέσω του ιστότοπού μας περιλαμβάνουν οποιονδήποτε σχετικό φόρο ή/και δασμό ή όχι. Όταν σε κάθε περίπτωση δεν είναι σαφές, λάβετε υπόψη πριν προβείτε στην τελική αγορά ότι μπορεί να σας ζητηθεί να επιβαρυνθείτε με φορολογική υποχρέωση ή φόρο (για παράδειγμα φόρο προστιθέμενης αξίας) που επιβάλλεται από τον πωλητή ή από τη λειτουργία του νόμου που είναι επιπλέον της τιμής.

Επιστροφές προϊόντων και ακυρώσεις

Εάν αγοράσετε ένα προϊόν συμφωνείτε ότι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας εκτελούνται με δική σας ευθύνη.

Εάν αγοράσετε ένα προϊόν από εμάς, τότε έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αντικειμένου. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ενημερώσετε την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας στο [email protected] εντός αυτών των 14 εργάσιμων ημερών. Δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων από www.liamanjorou.com, αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται αντικατάσταση προϊόντων.

Εάν ακυρώσετε την παραγγελία σας μαζί, πρέπει να μας επιστρέψετε άμεσα τα αντικείμενα στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Αυτό θα γίνει με δικά σας έξοδα αποστολής, μέσω της συνεργαζόμενης courier εταιρεία μας. Εάν επιστρέψετε οποιαδήποτε αντικείμενα χωρίς να γίνει χρήση μέσω της υπηρεσίας επιστροφών μας, τότε δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύψει σε αυτά κατά τη μεταφορά και διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή ζημιά.

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με την αγορά σας, απλά επικοινωνήστε μαζί μας εντός 14 ημερών από την παραλαβή του αντικειμένου και θα επικοινωνήσουμε αμέσως για την εκτέλεση της διαδικασίας επιστροφής προϊόντων ή αντικατάστασης. Η χρονική διάρκεια της διαδικασίας επιστροφής θα εξαρτηθεί από την τοποθεσία σας.

Τα έξοδα αποστολής δεν καταβάλλονται για αντικείμενα που χρησιμοποιούν τη δωρεάν υπηρεσία παραλαβής μας, εκτός εάν τα αντικείμενά σας είναι ελαττωματικά.

Πρέπει να επιστρέψετε τα αντικείμενα στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, με την αρχική τους συσκευασία.

Δικαιώματα των καταναλωτών

Ως καταναλωτής έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια σύμβαση ανά πάσα στιγμή εντός 14 ημερών, ξεκινώντας από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να αντικαταστήσετε την παραγγελία σας με μία άλλη. Για να ακυρώσετε μια σύμβαση, πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς και να μας επιστρέψετε τα προϊόντα αμέσως, στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και με δικά σας έξοδα. Έχετε νομική υποχρέωση να φροντίζετε εύλογα τα προϊόντα ενώ βρίσκονται στην κατοχή σας. Τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται.

Πρόσβαση

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε στους χρήστες την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας χωρίς προειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού διευθύνσεων IP) και να αρνηθούμε να παρέχουμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε χρήστη παραβιάζει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Παράδοση

Η παράδοση θα γίνει το συντομότερο δυνατό μετά την αποδοχή της παραγγελίας σας. Αυτή είναι συνήθως η ίδια εργάσιμη ημέρα εάν το είδος είναι διαθέσιμο στο κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την παραγγελία σας. Για όλες τις διεθνείς παραγγελίες, χρησιμοποιούμε μια διαφορετική υπηρεσία ταχυμεταφοράς εξπρές. Οι διεθνείς παραγγελίες μπορούν να υπόκεινται στην καταβολή εισαγωγικών δασμών και φόρων. Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή οποιωνδήποτε τέτοιων εισαγωγικών δασμών και φόρων. Ένα τέλος παράδοσης μπορεί να χρεωθεί επιπλέον του κόστους των αγαθών που αγοράζονται. Το τέλος παράδοσης σε σχέση με την παραγγελία σας, θα σας ενημερωθεί κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ορισμένοι σύνδεσμοι, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων υπερκειμένου, στον ιστότοπό μας θα σας μεταφέρουν εκτός του ιστότοπού μας. Οι σύνδεσμοι παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από εμάς του συνδεδεμένου ιστότοπου, του χειριστή του ή του περιεχομένου του. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας εκτός του ιστότοπού μας.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα στο σχεδιασμό, το κείμενο, τα γραφικά και άλλο υλικό στον ιστότοπό μας και η επιλογή ή η διαμόρφωσή του ανήκουν στα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας μας. Χορηγείται άδεια ηλεκτρονικής αντιγραφής και εκτύπωσης σε έντυπα τμήματα του ιστότοπού μας αποκλειστικά σε σχέση με την απόκτηση αγαθών μέσω του ιστότοπού μας. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση υλικών στον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω και της αλλοίωσης, τροποποίησης, διανομής ή αναδημοσίευσης) χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, οι ονομασίες προϊόντων και τα ονόματα εταιρειών ή λογότυπα που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Δεν παρέχεται άδεια όσον αφορά στη χρήση τέτοιων σημάτων, ονομάτων προϊόντων, ονομάτων εταιρειών, λογοτύπων ή τίτλων και η χρήση αυτή μπορεί να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του κατόχου.

Ακρίβεια και παραλλαγές

Έχουμε φροντίσει για τις περιγραφές και τις προδιαγραφές των προϊόντων μας και για την ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και στυλ στην ιστοσελίδα μας, αν και μπορεί να προκύψουν κάποιες παραλλαγές. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσουμε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας (συμπεριλαμβανομένων των αγαθών ή /και των υπηρεσιών που προσφέρονται από εμάς) και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα αναρτώνται στον ιστότοπό μας και συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Εξαιρέσεις και Ειδοποιήσεις Αποζημίωσης

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, όλες οι ειδοποιήσεις από εσάς προς εμάς πρέπει να είναι γραπτές και όλες οι ειδοποιήσεις από εμάς προς εσάς θα εμφανίζονται στον ιστότοπό μας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Εκδηλώσεις πέρα ​​από τον έλεγχό μας

Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για εσάς για τυχόν παράλειψη παράδοσης αγαθών που έχετε παραγγείλει ή για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πράξη ή οποιαδήποτε ζημιά ή ελάττωμα στις υπηρεσίες που παρέχονται που προκαλούνται από οποιοδήποτε γεγονός ή περίσταση πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμού, απεργιών, αποκλεισμών και άλλες βιομηχανικών διαφορών, καταστροφή συστημάτων ή πρόσβασης στο δίκτυο, πλημμύρες, πυρκαγιά, έκρηξη ή ατύχημα.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με δική σας ευθύνη. Παρέχουμε αυτόν τον ιστότοπο σε βάση «ως έχει» και δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του και αρνούμαστε όλες αυτές τις δηλώσεις και εγγυήσεις. Δεν κάνουμε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό των πληροφοριών και των σχετικών γραφικών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι η πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής θα είναι αδιάλειπτη, αξιόπιστη ή χωρίς σφάλματα. Δεν σας δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του θα είναι ακριβής, πλήρης, αξιόπιστα ή χρήσιμα. Δεν είμαστε και δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε, μεταδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον ιστότοπό μας. Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι:

 • οποιαδήποτε αγαθά θα παρέχονται με τη δέουσα προσοχή και δεξιότητα · ή
 • οποιαδήποτε αγαθά (είτε παρέχονται από εμάς είτε όχι) θα είναι εμπορεύσιμης ποιότητας ή θα είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό (ακόμη και αν αυτός ο σκοπός μας έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί)

Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας είναι ασφαλής στη χρήση. Συμφωνείτε να προσέχετε εύλογα τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εξαιρούμε κάθε ευθύνη (είτε προκύπτει από συμβόλαιο, αδικοπραξία ή άλλως και εάν οφείλεται ή όχι στην αμέλεια) που ενδέχεται να έχουμε σε εσάς διαφορετικό ως αποτέλεσμα:

 • οποιεσδήποτε τεχνικές, πραγματικές, κειμενικές ή τυπογραφικές ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις ή σχετίζονται με τον ιστότοπό μας ή οποιεσδήποτε πληροφορίες στον ιστότοπό μας.
 • η μη διαθεσιμότητα του ιστότοπού μας (ή οποιουδήποτε μέρους αυτού) ή των υπηρεσιών του
 • οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παροχή, ή μη παροχή ή διάθεση αγαθών ή οποιαδήποτε αμέλεια παροχής υπηρεσιών
 • οποιεσδήποτε υπηρεσίες δεν είναι εμπορεύσιμης ποιότητας ή κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό τους · ή
 • οποιαδήποτε ψευδή δήλωση στον ιστότοπό μας ή τις υπηρεσίες (εκτός από μια δόλια ψευδή δήλωση που έγινε από εμάς ή για λογαριασμό μας).

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή/και απώλειες, είτε άμεσες, έμμεσες, γενικές, ειδικές, αντισταθμιστικές, επακόλουθες ή/και παρεπόμενες, προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη συμπεριφορά εσάς ή οποιουδήποτε άλλου σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σωματικού τραυματισμού, συναισθηματικής δυσφορίας, απώλειας δεδομένων, απώλειας εισοδήματος ή κερδών, ζημιών για απώλεια ή ζημιά σε περιουσία ή /και οποιεσδήποτε άλλες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπού μας.

Η μέγιστη ευθύνη μας απέναντί ​​σας για τη χρήση του ιστότοπού μας ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχουμε ή διαθέτουμε σε εσάς μέσω ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας περιορίζεται στην τιμή αγοράς των προϊόντων που αγοράσατε.

 • Συμφωνείτε ότι κάθε ένας από αυτούς τους περιορισμούς είναι λογικός, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του ιστότοπού μας και ειδικότερα δεδομένου ότι όταν αγοράζετε αγαθά ή/και υπηρεσίες μέσω του ιστότοπού μας, θα συνάψετε ξεχωριστή σύμβαση σε κάθε περίπτωση.

Καμία από τις εξαιρέσεις ή τους περιορισμούς σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για:

 • θάνατο ή τραυματισμό που προκλήθηκε από την αμέλεια μας
 • άρθρο 2 παράγραφος 3 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών 1987
 • απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση
 • οποιοδήποτε θέμα για το οποίο θα ήταν παράνομο να αποκλείσουμε ή να προσπαθήσουμε να αποκλείσουμε την ευθύνη μας
 • Καμία από τις παραπάνω εξαιρέσεις δεν επηρεάζει τυχόν νόμιμα δικαιώματα τα οποία δεν μπορούν να αποκλειστούν. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, η υποχρέωσή μας, όπου επιτρέπεται από το νόμο, θα περιορίζεται στην επαναπροσφορά του ιστότοπού μας ή στην υπηρεσία του σε εσάς

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το www.liamanjorou.com ακίνδυνο από κάθε απώλεια, ευθύνη, αξίωση, απαίτηση και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών τελών) από τρίτους που ενδέχεται να προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς ή μέσω ενός μηχανήματος στο οποίο έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Παραίτηση και αναπηρία

Η αποτυχία εκ μέρους μας να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα θεωρείται παραίτηση. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παραίτηση από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να γίνει γραπτώς και να υπογραφεί από εμάς. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ανεφάρμοστο (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας έναντι σας), η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου μέρους αυτών των προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί.

Απόρρητο και χρήση των πληροφοριών

Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της πολιτικής απορρήτου μας. Κατά καιρούς ενδέχεται να διαθέτουμε τμήματα της λίστας αλληλογραφίας μας σε προσεκτικά επιλεγμένους οργανισμούς των οποίων τα προϊόντα ενδέχεται να ενδιαφέρουν. Εάν προτιμάτε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περαιτέρω αλληλογραφίες ή μηνύματα, παρακαλούμε τηλεφωνήστε, ή επικοινωνήστε μέσω e-mail

Καταγγελίες & Διαφορές

Σε περίπτωση καταγγελίας ή διαφωνίας, θα πρέπει να θέσετε το ζήτημα στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης πελατών μέσω του [email protected], όπου θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλυθεί άμεσα.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με τις τρέχουσες τιμές του ιστότοπού μας, τα στοιχεία επικοινωνίας και την πολιτική απορρήτου καθορίζουν το σύνολο της συμφωνίας μας σχετικά με την προμήθεια των αγαθών από εμάς εκ μέρους του πωλητή. Καμία προφορική δήλωση δεν πρέπει να νοείται ως παραλλαγή αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή ως παράσταση σχετικά με τη φύση ή την ποιότητα οποιωνδήποτε υπηρεσιών προσφέρονται προς πώληση από εμάς. Εκτός από απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αναπαράσταση είτε αυτή είναι αναληθής ή παραπλανητική.

Δεν υποβάλλουμε ξεχωριστά τις μεμονωμένες συμφωνίες που συνάπτουν οι πελάτες όταν αγοράζουν από το www.liamanjorou.com